प्रमुख घाटियां (हिमाचल प्रदेश)

चंद्र-भागा घाटी लाहौल स्पीति
लाहौल घाटी लाहौल स्पीति
स्पीति घाटी लाहौल स्पीति
लींगटी घाटी लाहौल स्पीति
मुलंग घाटी लाहौल स्पीति
कुल्लू घाटी कुल्लू
पार्वती घाटी कुल्लू
सिराज घाटी कुल्लू
सांगला या बसपा घाटी किन्नौर
हंगरंग घाटी किन्नौर
रूपा घाटी किन्नौर
बल्ह घाटी मंडी
चुहार घाटी मंडी
चौंतड़ा घाटी मंडी
चंबा या रावी घाटी चंबा
पांगी घाटी चंबा
बंदर घाटी चंबा
पब्बर घाटी या रोहड़ू शिमला
कुनिहार घाटी सोलन
दून या सपरूण घाटी सोलन
कांगड़ा घाटी कांगड़ा
कियारादून या पांवटा घाटी सिरमौर
स्वां घाटी ऊना

Leave a Reply

Your email address will not be published.